Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

Owocem zaś Ducha jest:
WIERNOŚĆ  (Ga 5, 22)
 
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
 
   Każdy na swej drodze do świętości musi weryfikować
wierność. Każdy dzień niesie ze sobą trudności, próby
i zadania, badające nasze poddanie woli Boga, co jest dla
Niego znacznie ważniejsze niż pokuty, które narzucamy
sobie sami: „Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich
jak całopalną ofiarę” (Mdr 3, 6).
 
   Próby wierności pieczętowały przymierza, które Pan zawierał
ze swym ludem. Noe ufał, że Pan uratuje go przed
potopem (por. Rdz 8, 1nn). Abraham był w stanie poświęcić
syna, by pełnić Jego wolę (por. Rdz 22, 1nn). Dawid zaś
z pokorą przyjął fakt, że to nie on wybuduje świątynię Panu
(por. 2 Sm 7, 12-13).
 
   Podobnie zawarcie Wiecznego Przymierza dokonało się
dzięki próbom, przez które przeszła Święta Rodzina. Maryja
zgodziła się zostać Matką Bożą, pomimo że groziło jej
za to ukamienowanie (por. Łk 1, 34). Józef przyjął z pokorą
pod swój dach brzemienną Maryję (por. Mt 1, 24).
A Jezus znosił wszelkie przeciwności poddany woli Ojca,
którą ostatecznie wypełnił poprzez swoją mękę (J 19, 28).
 
   Choć męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
dokonały dzieła naszego odkupienia, jesteśmy zaproszeni
do uczestnictwa w przymierzu i do przyjęcia daru
zbawienia! Osiągniemy to przez posłuszeństwo woli Boga,
nawet jeśli nie będziemy jej do końca rozumieli. Święty
Piotr, widząc, że Duch Święty zstępuje tak na Żydów, jak
na pogan, przekonał się o uniwersalności zbawienia (por.
Dz 10, 47-48). Święty Paweł natomiast w swoich podróżach
nie kierował się własnym planem, ale uległością Duchowi
Świętemu (por. Dz 16, 6-7).
 
   Używając własnych słów, w prostej rozmowie oddajmy
dziś Duchowi Świętemu swoją wolę, łącząc ten akt z zasługami
Świętej Rodziny.
 
Koronka do Ducha Pocieszyciela lub Litania
 
„Miłość wszystkiemu wierzy”
(1 Kor 13, 7)
23 stycznia 2021

Dziewięciodniowe rozważania o Duchu Św. - Dzień 7

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl