Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

Formacja ucznia: Etapy duchowego rozwoju

 

Propozycja do modlitwy osobistej:

Przed modlitwą proś Ducha Świętego, aby otwierał twoje serce na słowo Boże i prowadził cię w modlitwie.

Dzień 1. Dzisiaj i każdego dnia rozważań, pomódl się słowami Ps 63:

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało,jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić.Tak błogosławię Cię w moim życiu: wzniosę ręce w imię Twoje.Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością,radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą,gdy wspominam Cię na moim posłaniui myślę o Tobie podczas moich czuwań.Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera.Dzień 2. Przeczytaj słowa św. Bernarda:”Każda dusza(…), która szuka Boga, wie z pewnością, że została uprzedzona i odnaleziona nim jeszcze zaczęła szukać”.

Wróć myślami do początku Twojej duchowej drogi. W jakiej sytuacji zostałe/aś odnaleziony/a przez Boga? Podziękuj za swoją historię życia.

Dzień 3. Przeczytaj słowa św. Bernarda:„On jest świadom waszych słabości. Tam, gdzie grzech jest w obfitości, łaska staje się przeobfita”.

Z czego Pan chce cię dziś oczyszczać? Pomódl się słowami z Psalmu 25:„Daj mi poznać drogi swoje Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń”.

Dzień 4. Przeczytaj słowa św. Salezego:„Niech więc nie trwożą nas nasze niedoskonałości, bo doskonałość polega właśnie na tym, by przeciw niedoskonałościom walczyć”.

Pamiętając o tym, że droga wzrostu duchowego jest zmaganiem, proś o łaskę i pomoc :„Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha”.

Dzień 5. Przeczytaj Jr 20,7 „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”.

W jaki sposób doświadczasz na swojej duchowej drodze za Panem, Jego łaski „oświecenia”, odkrywania prawdy o sobie i Bogu ?

Boże, oświeć mą duszę światłem Twego słowa. Rozjaśnij mroki mego serca. Ukaż mi Panie Twoją twarz, Twoją wolę. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą.

Dzień 6. Przeczytaj i rozważ słowa św. Augustyna:„Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”.

Formacja ucznia: Nikodem. Dialog z Jezusem. Przywiązanie do Prawa. (J 3,1-21)

J 3,1-21

1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. 3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. 4 Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem ? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. 8 Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha. 9 Na to rzekł do Niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? 10 Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? 11 Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12 Jeśli wam mówię o tym co ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? 13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. 14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba aby wywyższono Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.

Propozycja do modlitwy osobistej:

W tym tygodniu każdego dnia z uwagą przeczytaj podany fragment. Czytaj z uwagą i bez pośpiechu. Wybierz 3 dni i przeznacz na dłuższą około 30 minutową medytację. Przed każdą modlitwą proś Ducha Świętego, aby otwierał twoje serce na słowo Boże, aby dawał ci zrozumienie słowa i prowadził cię w modlitwie.

Dzień 1

Dzisiaj, biorąc wzór z Nikodema, spotkaj się z Jezusem. Wybierz miejsce spokojne, gdzie nikt i nic nie będzie odrywało cię od modlitwy.

Usiądź, wycisz się, uświadom sobie, że przychodzisz do Przyjaciela, który z niecierpliwością oczekuje na spotkanie z tobą, który zna twoje życie i problemy, radości i smutki i najskrytsze pragnienia serca. Przychodzisz do Przyjaciela – Mocarza, któremu „dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi”.

Módl się tak, jak cię prowadzi Duch Święty. Nie musisz nic mówić, możesz tylko trwać w obecności Pana, przyjaciele rozumieją się bez słów. Możesz opowiedzieć Panu, o tym, co, jest w twoim sercu – opowiedzieć o wszystkim. Wsłuchuj się, co Jezus mówi do ciebie.

Dzień 2

Dzisiaj módl się słowami, które mówią o niepojętej miłości do każdego z nas, o miłości do ciebie:

16Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony.

Powtarzaj te słowa wielokrotnie tak, aby weszły do twojej pamięci i serca. Na zakończenie modlitwy pozostań dłuższą chwilę w ciszy; wsłuchaj się w swoje serce. Co ono ci mówi?

Dzień 3

Dzisiaj módl się słowami proroka Ezechiela: (Ez 36, 25b-27). Powtarzaj te słowa wielokrotnie.

„Pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić abyście żyli według mych przykazań, i według nich postępowali.”

Proś Ducha Świętego aby otwierał twoje serce na Jego działanie. Proś aby pokazywał to, co przeszkadza ci przyjąć miłość Boga i dar nowego serca (zwyczaje, schematy myślenia, nawyki, rytuały itd. …). Proś Ducha Świętego aby cię uzdrawiał z tego wszystkiego, aby pokazywał, co ty powinieneś zrobić, aby otworzyć się na dar uzdrowienia.

Po każdej modlitwie podziękuj Bogu odmawiając modlitwę Ojcze nasz…

 

26 listopada 2020

Rekolekcje Formacja Ucznia Tydzień VIII

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl