Wspólnota w mediach społecznościowych

emmanuelwlodawa@op.pl

ul. Klasztorna 7

22-200 Włodawa

Kontakt

O czym/o Kim mówimy w świadectwie? 

 

Świadectwo to opowiedzenie tego, jak Jezus przemienił moje życie. Nie prezentujemy żadnych idei czy doktryn, lecz przedstawiamy konkretne wydarzenia, w których doświadczyliśmy wybawienia dzięki interwencji Boga. 

        Moje świadectwo to moje osobiste doświadczenie zbawienia mnie przez miłującego Boga. Potwierdzeniem prawdy moich słów jest owoc tych wydarzeń w postaci widocznej dla innych przemiany życia. Z RADOŚCIĄ mówimy innym o tym, jak Bóg zmienił nasze życie, przemienił nas, nasze myślenie, postawy, serce – jesteśmy Mu wdzięczni, za to nowe życie w nas.  

       W świadectwie ujawnia się nie to, co my uczyniliśmy dla Pana, lecz to, czego On dokonał w naszym życiu. W CENTRUM naszej wypowiedzi nie może być nasza bieda, my sami, ani nawet to, co otrzymaliśmy, z czego jesteśmy zadowoleni, ale SAM BÓG – JEZUS CHRYSTUS. Radujmy się przede wszystkim Dawcą darów, dziękujmy Jemu za to, że z nami jest! Pamiętajmy, że Bóg jest największym darem, bo daje nam Siebie, to Jego miłująca obecność zapewnia nam pokój w trudnościach i umacnia w nas nadzieję na jutro ( i na wieczność!). Taka postawa sprawia, że świadectwo spełnia swoje zadanie – kieruje serca ludzi ku Bogu, a nie ku zyskom. 

 

Kto powinien, lub kto może głosić świadectwo wiary? 

Pan Jezus każe uczniom dzielić się z innymi na świecie tym, co usłyszeli i widzieli, gdy spotkali Jezusa, dzielić się doświadczeniem, że Jezus zbawia, czyli przemienia to, co jest złe na dobre w życiu człowieka. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk16,15)”. 

Pan Jezus wzywa do świadectwa wszystkich, którzy Go spotkają: „Do każdego, kto przyzna się do mnie przed tym ludem, przyznam się i ja przed moim Ojcem (Mt10,32). 

Do głoszenia świadectwa wiary wezwany jest każdy, kto doświadcza działania Zbawiciela Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Nikt z tego nie jest zwolniony. Świadectwo wiary głosić ma i osoba duchowna i świecka. Cały Kościół jest wezwany do życia zgodnego z wiarą a więc także do świadectwa, do dzielenia się przekonaniem, że Bóg Zbawia także i Dziś. 

 

CZĘŚCI ŚWIADECTWA: 

Tak jak historia świata dzieli się na czas przed Chrystusem i po (narodzeniu) Chrystusa, podobnie nasze świadectwo powinno zawierać opis sytuacji, w jakiej byliśmy i opis sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz z podkreśleniem tego momentu przełomowego – Przyjścia Zbawcy, który wszystko, ( co było dla nas niemożliwe do uczynienia o własnych siłach) łaską swoją zmienił, bo jest Bogiem z nami – w każdej sytuacji. 

 

PRZED CHRYSTUSEM 

     Opisujemy nasze życie przed nawróceniem, nasz sposób na życie i jak to skutkował 

      O ( np. brak wiary, zwątpienia, życie w grzechach, obojętność na Boga i Jego plan  

     zbawienia, na Dobrą Nowinę o zbawieniu.)     Opisujemy nasze życie z dala od Pana  

      Oraz to, jak ułożył On tę drogę, aby nas spotkać. 

            Jacy byliśmy i jak bardzo potrzebowaliśmy zbawienia. 

 

SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM 

Mówimy o tym, co się zdarzyło i jak przyjęliśmy zbawienie Jezusa, koncentrując się na wierze i nawróceniu, jako środkach potrzebnych do osiągnięcia zbawienia. 

Jak to się stało, że to się zmieniło, co zrobił Bóg i w jakich okolicznościach, że porzuciłem złe życie i żyję z Bogiem, że się modlę, trwam w łasce uświęcającej. Jak Bóg wszedł w moje życie, jak do tego doszło. Jak On obudził we mnie wiarę, że On – Jezus jest miłością i ma dla mnie plan na życie. 

 

SKUTEK SPOTKANIA Z CHRYSTUSEM 

Skutkiem spotkania z Jezusem jest przemiana wszystkiego tego, co wymieniliśmy w pierwszym punkcie. Nie przedstawiajmy siebie, jako ludzi doskonałych, lecz zmianę w tych dziedzinach życia, w których doświadczyliśmy łaski. 

Mówimy, jaki wyciągnąłem z tego wniosek, co zamierzam dalej czynić, jak żyć Jezusem? Co Jezusa działanie zmieniło i zmienia w moim życiu. Dzielę się tym doświadczeniem, ponieważ pragnę by inni doświadczyli miłości i mądrości Boga. 

 

ZACHĘTA 

Świadectwo zawsze winno kończyć się otwartą zachętą:, „Jeśli Jezus uczynił to we mnie, może to uczynić i w tobie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pan chce uczynić to również w twoim życiu.”  

Najlepsze świadectwo to osobiste świadectwo. 

Nie należy opowiadać cudzych świadectw. Nasze powtarzanie czyjejś historii pozbawia ją mocy świadectwa. Najlepszym świadectwem jest to, jakie może dać każdy z nas. Każde świadectwo dotyka ludzi, którzy przechodzą podobną drogę. Nasze świadectwo jest błogosławieństwem dla drugiego człowieka. 

 

 

Jak mówić swoje świadectwo? 

Świadectwo to słowne wyrażenie tego, jak Jezus przemienił moje życie. Ma ono charakter przeżyciowy i osobisty. Dlatego składaniu świadectwa towarzyszy wzruszenie i inne emocje, które mają swoją moc przemawiania do serc innych ludzi. 

       Nie należy ukrywać swojego wzruszenia pod maską powagi – nie można dystansować się do własnej wypowiedzi. Kiedy mówimy o konkretnych wydarzeniach to nie są to tylko informacje, lecz o wiele więcej: osobiste przekonanie, szczerość i zaangażowanie emocjonalne. Czytanie z kartki własnego, ale już zapisanego świadectwa, ( by zapanować nad emocjami) świadectwa uporządkowanego, poprawionego stylistycznie, jest tak sztuczne jak reklama. 

 

CZTERY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ŚWIADECTWA: 

 

RADOSNE – Ewangelia, to zwiastowanie wielkiej radości (Łk.2,10) nie może być skutecznie przekazywana inaczej jak tylko z radością. Świadectwo powinno być otoczone atmosferą radości, powinien mu towarzyszyć uśmiech, autentyczność słów i przekonanie w naszych oczach, w spojrzeniu. Radość jest widocznym znakiem tego, kto znalazł ukryty skarb! Nie chodzi o radość biorącą się z braku problemów, ale o „radość w Panu, który jest naszą ostoją”(Ne8,10). 

KRÓTKIE (2-5 minut) – świadectwo powinno koncentrować uwagę na tym, co najważniejsze, czyli na zbawczym działaniu Boga, bez wchodzenia w przypadkowe czy skomplikowane szczegóły. Zbyt długie opowiadanie męczy słuchaczy, staje się nudne, gdy „traci się z oczu Boga”. 

Nie należy opowiadać całego życia, wystarczy jedynie to, co pozostaje bezpośrednio związane z nawróceniem.

 

CHRYSTOCENTRYCZNE – czyli skoncentrowane na Jezusie. Świadectwo nie powinno koncentrować uwagi na tym, kto je wygłasza, lecz na samym Chrystusie i na Jego zbawczym dziele. Najlepszym przykładem jest tu Maryj, która wykrzyknęła: „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący” i oddaje chwałę samemu Bogu: „święte jest Jego imię”(Łk 1,49). 

W naszej wypowiedzi zaimek osobowy osoby pierwszej <ja<, np. „ja uczyniłem, ja zmieniłem ja mam” nie powinien występować prawie wcale. Zdanie powinno raczej brzmieć: „Jezus mnie zbawił…, Pan przyszedł mi na ratunek…., Pan dał mi swego Ducha….itd. 

 

OPARTE NA FAKTACH – nie jest przekonywującym świadectwem opowiadanie o tym, co czułem, co mi się wydawało i jak te odczucia się zmieniały, jeżeli nie podamy konkretnych faktów, a pozostaniemy tylko przy ogólnikach. Ważne jest miejsce, czas, ludzie, przedmioty, wydarzenia i ich następstwa – to, co namacalne i sprawdzalne. 

Ma to być prawdziwa historia, która wydarzyła się w naszym życiu i może wydarzyć się także w życiu słuchaczy. 

 

        PODSUMOWANIE 

  • Świadectwo jest opowiadaniem o dziełach Boga. 

  • Jego celem jest oddanie Bogu chwały i uświadomienie innym ludziom potęgi Jego miłości. 

  • Mówiąc świadectwo odpowiadamy na pytanie: „Za co chcę Bogu dziś podziękować?” i mamy świadomość, że On to słyszy 

  • Mówimy z serca (nie czytamy z kartki) 

  • Z radością mówimy o tym, jak Bóg zmienił nasze życie i nas samych: nasze myślenie, postawy, serce – jesteśmy Mu za to wdzięczni. 

  • Zachęcamy innych, aby zaufali Bogu 

 

Każde autentyczne świadectwo powoduje u słuchaczy chęć uwielbienia Boga, wzbudza w nich nadzieję, zaufanie i odwagę, by zaprosić Boga do swojego życia i powierzyć się Jego miłości. 

 

Ufaj Bogu, On jest przy tobie, kiedy mówisz!        

       Rezultaty zostaw Bogu !!! 

 

 

 

 

( Opracowano na podstawie podręcznika Haliny Duda „Tajemnica wiary”) 

 

26 stycznia 2021

ŚWIADECTWO WIARY – spotkałem zmartwychwstałego Pana!

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

"EMMANUEL"

ul. Klasztorna 7, 22-200 Włodawa 

emmanuelwlodawa@op.pl